විකුණුම් සේවයෙන් පසු

විකුණුම් සේවයෙන් පසු

වගකීම් කාලය භාර ගැනීමේ දිනයේ සිට මාස 12 කි. ඊට අමතරව, අපි වසර 1 ක වගකීමක් සහ ජීවිත කාලය පුරාම නොමිලේ තාක්ෂණික මග පෙන්වීම සහ පුහුණුව ලබා දෙන්නෙමු.

නඩත්තු කාලය වැඩකරන දින 7 කට නොඅඩු සහ පැය 3 ක් තුළ ප්‍රතිචාර කාලය සහතික කරමු.

නිෂ්පාදන සේවා සහ නඩත්තු තත්වයන් වාර්තා කිරීම සඳහා අපි අපගේ සේවාදායකයින් සඳහා උපකරණ සේවා පැතිකඩක් සාදන්නෙමු.

උපකරණ සේවාව ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව, සේවා කොන්දේසි එකතු කිරීම සඳහා අපි පසු විපරම් ගෙවන්නෙමු.