ඩිජිටල් ORP සංවේදකය

  • Digital ORP Sensor

    ඩිජිටල් ORP සංවේදකය

    පොදු ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.
    පීඑල්සී, ඩීසීඑස්, කාර්මික පාලන පරිගණක, පොදු අරමුණු පාලකයන්, කඩදාසි රහිත පටිගත කිරීමේ උපකරණ හෝ ස්පර්ශ තිර සහ වෙනත් තෙවන පාර්ශවීය උපාංග සමඟ සම්බන්ධ වීමට පහසුය.