සන්නායකතාව / ටීඩීඑස් / ප්‍රතිරෝධකතාව / ලවණතා ශ්‍රේණිය

 • Online Conductivity / Resistivity / TDS / Salinity Meter T4030

  මාර්ගගත සන්නායකතාව / ප්‍රතිරෝධකතාව / ටීඩීඑස් / ලවණතා මීටරය ටී 4030

  කාර්මික මාර්ගගත සන්නායකතා මීටරය යනු මයික්‍රොප්‍රොසෙසරය මත පදනම් වූ ජලයේ ගුණාත්මක මාර්ගගත අධීක්ෂණ පාලන මෙවලමක් වන අතර, සේලිනෝමීටරය මිරිදියෙහි සන්නායකතාවය මැනීමෙන් ලවණතාව (ලුණු අන්තර්ගතය) මැනීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම සිදු කරයි. මනින ලද අගය ppm ලෙස පෙන්වන අතර මනින ලද අගය පරිශීලක අර්ථ දක්වා ඇති එලාම් සෙට් පොයින්ට් අගයට සංසන්දනය කිරීමෙන්, ලවණතාව එලාම් සෙට් පොයින්ට් අගයට වඩා ඉහළින් හෝ පහළින් තිබේදැයි දැක්වීමට රිලේ ප්‍රතිදානයන් ලබා ගත හැකිය.
 • Online Conductivity / Resistivity / TDS / Salinity Meter T6030

  මාර්ගගත සන්නායකතාව / ප්‍රතිරෝධකතාව / ටීඩීඑස් / ලවණතා මීටරය ටී 6030

  කාර්මික මාර්ගගත සන්නායකතා මීටරය යනු මයික්‍රොප්‍රොසෙසරය මත පදනම් වූ ජලයේ ගුණාත්මක මාර්ගගත අධීක්ෂණ පාලන මෙවලමක් වන අතර, සේලිනෝමීටරය මිරිදියෙහි සන්නායකතාවය මැනීමෙන් ලවණතාව (ලුණු අන්තර්ගතය) මැනීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම සිදු කරයි. මනින ලද අගය ppm ලෙස පෙන්වන අතර මනින ලද අගය පරිශීලක අර්ථ දක්වා ඇති එලාම් සෙට් පොයින්ට් අගයට සංසන්දනය කිරීමෙන්, ලවණතාව එලාම් සෙට් පොයින්ට් අගයට වඩා ඉහළින් හෝ පහළින් තිබේදැයි දැක්වීමට රිලේ ප්‍රතිදානයන් ලබා ගත හැකිය.
 • Online Conductivity / Resistivity / TDS / Salinity Meter T6530

  මාර්ගගත සන්නායකතාව / ප්‍රතිරෝධකතාව / ටීඩීඑස් / ලවණතා මීටරය ටී 6530

  කාර්මික මාර්ගගත සන්නායකතා මීටරය යනු මයික්‍රොප්‍රොසෙසරය මත පදනම් වූ ජලයේ ගුණාත්මක මාර්ගගත අධීක්ෂණ පාලන මෙවලමක් වන අතර, සේලිනෝමීටරය මිරිදියෙහි සන්නායකතාවය මැනීමෙන් ලවණතාව (ලුණු අන්තර්ගතය) මැනීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම සිදු කරයි. මනින ලද අගය ppm ලෙස පෙන්වන අතර මනින ලද අගය පරිශීලක අර්ථ දක්වා ඇති එලාම් සෙට් පොයින්ට් අගයට සංසන්දනය කිරීමෙන්, ලවණතාව එලාම් සෙට් පොයින්ට් අගයට වඩා ඉහළින් හෝ පහළින් තිබේදැයි දැක්වීමට රිලේ ප්‍රතිදානයන් ලබා ගත හැකිය.
 • CS3501 Conductivity Sensor

  CS3501 සන්නායකතා සංවේදකය

  සන්නායකතා සංවේදක තාක්‍ෂණය යනු ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණ පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් ක්ෂේත්‍රයක් වන අතර එය ද්‍රව සන්නායකතා මිනුම් සඳහා භාවිතා කරන අතර විදුලි බලය, රසායනික කර්මාන්තය, පාරිසරික ආරක්ෂාව, ආහාර, අර්ධ සන්නායක කර්මාන්ත පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය, සමුද්‍ර කාර්මික තාක්ෂණයේ දියුණුව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය හා අත්‍යවශ්‍ය, එක්තරා ආකාරයක පරීක්ෂණ සහ අධීක්ෂණ උපාංග.
 • CS3601 Conductivity Sensor

  CS3601 සන්නායකතා සංවේදකය

  සන්නායකතා සංවේදක තාක්‍ෂණය යනු ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණ පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් ක්ෂේත්‍රයක් වන අතර එය ද්‍රව සන්නායකතා මිනුම් සඳහා භාවිතා කරන අතර විදුලි බලය, රසායනික කර්මාන්තය, පාරිසරික ආරක්ෂාව, ආහාර, අර්ධ සන්නායක කර්මාන්ත පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය, සමුද්‍ර කාර්මික තාක්ෂණයේ දියුණුව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය හා අත්‍යවශ්‍ය, එක්තරා ආකාරයක පරීක්ෂණ සහ අධීක්ෂණ උපාංග.
 • CS3701Conductivity Sensor

  CS3701 සන්නායකතා සංවේදකය

  සන්නායකතා සංවේදක තාක්‍ෂණය යනු ඉංජිනේරු හා තාක්‍ෂණ පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයේ වැදගත් ක්ෂේත්‍රයක් වන අතර එය ද්‍රව සන්නායකතා මිනුම් සඳහා භාවිතා කරන අතර විදුලි බලය, රසායනික කර්මාන්තය, පාරිසරික ආරක්ෂාව, ආහාර, අර්ධ සන්නායක කර්මාන්ත පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය, සමුද්‍ර කාර්මික තාක්ෂණයේ දියුණුව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය හා අත්‍යවශ්‍ය, එක්තරා ආකාරයක පරීක්ෂණ සහ අධීක්ෂණ උපාංග.
 • CS3540 Conductivity Sensor

  CS3540 සන්නායකතා සංවේදකය

  ජලයේ අපද්‍රව්‍ය නිර්ණය කිරීම සඳහා ජලීය ද්‍රාවණවල නිශ්චිත සන්නායකතාවය මැනීම වඩ වඩාත් වැදගත් වේ. උෂ්ණත්ව විචලනය, ස්පර්ශක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ පෘෂ් of යේ ධ්‍රැවීකරණය, කේබල් ධාරිතාව යනාදිය මගින් මිනුම් නිරවද්‍යතාව බෙහෙවින් බලපායි. ආන්තික තත්වයන් යටතේ වුවද මෙම මිනුම් හසුරුවන්න.
  ට්වින්නෝගේ 4-ඉලෙක්ට්රෝඩ සංවේදකය පුළුල් පරාසයක සන්නායකතා අගයන් ඔස්සේ ක්රියා කරන බව ඔප්පු වී ඇත. එය PEEK වලින් සාදා ඇති අතර සරල PG13 / 5 ක්‍රියාවලි සම්බන්ධතා සඳහා සුදුසු වේ. විද්‍යුත් අතුරු මුහුණත VARIOPIN වන අතර එය මෙම ක්‍රියාවලියට වඩාත් සුදුසු වේ.
  මෙම සංවේදක පුළුල් විද්‍යුත් සන්නායකතා පරාසයක් තුළ නිවැරදි මිනුම් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර නිෂ්පාදන හා පිරිසිදු කිරීමේ රසායනික ද්‍රව්‍ය අධීක්ෂණය කළ යුතු pharma ෂධ, ආහාර හා පාන කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කිරීමට සුදුසු වේ. කර්මාන්ත සනීපාරක්ෂක අවශ්‍යතා අනුව මෙම සංවේදක වාෂ්ප විෂබීජහරණය සඳහා සුදුසු වේ සහ CIP පිරිසිදු කිරීම. ඊට අමතරව, සියලුම කොටස් විද්‍යුත් ඔප දමා ඇති අතර භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය FDA විසින් අනුමත කරනු ලැබේ.
 • CS3640 Conductivity Sensor

  CS3640 සන්නායකතා සංවේදකය

  ජලයේ අපද්‍රව්‍ය නිර්ණය කිරීම සඳහා ජලීය ද්‍රාවණවල නිශ්චිත සන්නායකතාවය මැනීම වඩ වඩාත් වැදගත් වේ. උෂ්ණත්ව විචලනය, ස්පර්ශක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ පෘෂ් of යේ ධ්‍රැවීකරණය, කේබල් ධාරිතාව යනාදිය මගින් මිනුම් නිරවද්‍යතාව බෙහෙවින් බලපායි. ආන්තික තත්වයන් යටතේ වුවද මෙම මිනුම් හසුරුවන්න.
  ට්වින්නෝගේ 4-ඉලෙක්ට්රෝඩ සංවේදකය පුළුල් පරාසයක සන්නායකතා අගයන් ඔස්සේ ක්රියා කරන බව ඔප්පු වී ඇත. එය PEEK වලින් සාදා ඇති අතර සරල PG13 / 5 ක්‍රියාවලි සම්බන්ධතා සඳහා සුදුසු වේ. විද්‍යුත් අතුරු මුහුණත VARIOPIN වන අතර එය මෙම ක්‍රියාවලියට වඩාත් සුදුසු වේ.
  මෙම සංවේදක පුළුල් විද්‍යුත් සන්නායකතා පරාසයක් තුළ නිවැරදි මිනුම් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර නිෂ්පාදන හා පිරිසිදු කිරීමේ රසායනික ද්‍රව්‍ය අධීක්ෂණය කළ යුතු pharma ෂධ, ආහාර හා පාන කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කිරීමට සුදුසු වේ. කර්මාන්ත සනීපාරක්ෂක අවශ්‍යතා අනුව මෙම සංවේදක වාෂ්ප විෂබීජහරණය සඳහා සුදුසු වේ සහ CIP පිරිසිදු කිරීම. ඊට අමතරව, සියලුම කොටස් විද්‍යුත් ඔප දමා ඇති අතර භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය FDA විසින් අනුමත කරනු ලැබේ.
 • CS3740 Conductivity Sensor

  CS3740 සන්නායකතා සංවේදකය

  ජලයේ අපද්‍රව්‍ය නිර්ණය කිරීම සඳහා ජලීය ද්‍රාවණවල නිශ්චිත සන්නායකතාවය මැනීම වඩ වඩාත් වැදගත් වේ. උෂ්ණත්ව විචලනය, ස්පර්ශක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ පෘෂ් of යේ ධ්‍රැවීකරණය, කේබල් ධාරිතාව යනාදිය මගින් මිනුම් නිරවද්‍යතාව බෙහෙවින් බලපායි. ආන්තික තත්වයන් යටතේ වුවද මෙම මිනුම් හසුරුවන්න.
  ට්වින්නෝගේ 4-ඉලෙක්ට්රෝඩ සංවේදකය පුළුල් පරාසයක සන්නායකතා අගයන් ඔස්සේ ක්රියා කරන බව ඔප්පු වී ඇත. එය PEEK වලින් සාදා ඇති අතර සරල PG13 / 5 ක්‍රියාවලි සම්බන්ධතා සඳහා සුදුසු වේ. විද්‍යුත් අතුරු මුහුණත VARIOPIN වන අතර එය මෙම ක්‍රියාවලියට වඩාත් සුදුසු වේ.
  මෙම සංවේදක පුළුල් විද්‍යුත් සන්නායකතා පරාසයක් තුළ නිවැරදි මිනුම් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර නිෂ්පාදන හා පිරිසිදු කිරීමේ රසායනික ද්‍රව්‍ය අධීක්ෂණය කළ යුතු pharma ෂධ, ආහාර හා පාන කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කිරීමට සුදුසු වේ. කර්මාන්ත සනීපාරක්ෂක අවශ්‍යතා අනුව මෙම සංවේදක වාෂ්ප විෂබීජහරණය සඳහා සුදුසු වේ සහ CIP පිරිසිදු කිරීම. ඊට අමතරව, සියලුම කොටස් විද්‍යුත් ඔප දමා ඇති අතර භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය FDA විසින් අනුමත කරනු ලැබේ.
 • CS3522 Conductivity Sensor

  CS3522 සන්නායකතා සංවේදකය

  පිරිසිදු, බොයිලර් පෝෂක ජලය, විදුලි බලාගාරය, ens නීභවනය වන ජලය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.
 • CS3523 Conductivity Sensor

  CS3523 සන්නායකතා සංවේදකය

  අල්ට්රා පිරිසිදු ජලය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත
 • CS3632 Conductivity Sensor

  CS3632 සන්නායකතා සංවේදකය

  පිරිසිදු, බොයිලර් පෝෂක ජලය, විදුලි බලාගාරය, ens නීභවනය වන ජලය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.
12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2